توجه داشته باشید که ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون همزمان با ثبت نام آزمون مربوطه به صورت آنلاین صورت می پذیرد.

 

 

شهريه(ریال)

ساعات درسي

(هر ساعت 45 دقيقه) 

كلاسهاي آمادگي براي آزمون ها

1.200.000

6 ساعت درسي

Start Deutsch 1

1.200.000

6 ساعت درسی

Goethe-Zertifikat A2

500.000

هرمدول 4 ساعت درسی

B1 Lesen , Hören

1.000.000

هرمدول 8 ساعت درسی

B1 Schreiben , Sprechen

3.000.000

16 ساعت درسي

 B2, C1

550.000

هر مدول 2 ساعت درسی

C2

3.500.000

32 ساعت درسی

TestDaF

 

 

آزمون

تاریخ کلاسهای آمادگی

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

شهريه(ریال)

 محل برگزاری

Start Deutsch 1

01.06.1396

12.30 - 09.00 1.200.000 دیباجی

Start Deutsch 1

02.06.1396

12.30 - 09.00 1.200.000 دیباجی

Goethe-Zertifikat A2

06.06.1396

12.30 - 09.00 1.200.000  دیباجی 

B1 Modul Hören

03.05.1396

16.00 - 12.30

500.000 دیباجی

B1 Modul Lesen

05.05.1396

16.00 - 12.30

500.000 دیباجی

B1 Modul Sprechen

05.05.1396

07.05.1396

11.30 - 08.00

12.30 - 09.00

1.000.000 دیباجی

B1 Modul Schreiben

11.06.1396

12.06.1396

11.30 - 08.00

12.30 - 09.00 

1.000.000  دیباجی

B1 Modul Hören

11.06.1396

16.00 - 12.30

500.000 دیباجی

B1 Modul Lesen

 13.06.1396 12.30 - 09.00   500.000 دیباجی

B1 Modul Sprechen

14.06.1396

16.00 - 08.00

 1.000.000 دیباجی

B1 Modul Schreiben

15.06.1396

19.06.1396

11.30 - 08.00

12.30 - 09.00

1.000.000 دیباجی

B1 Modul Hören

15.06.1396

16.00 - 12.30

500.000 دیباجی

B1 Modul Lesen

16.06.1396

16.00 - 12.30

500.000 دیباجی

B1 Modul Sprechen

16.06.1396

20.06.1396

11.30 - 08.00

 12.30 - 09.00

1.000.000  دیباجی 

B2

05.05.1396

05.05.1396

07.05.1396

07.05.1396

11.30 - 08.00

19.30 - 16.00

11.30 - 08.00

19.30 - 16.00

3.000.000 قلهک

TestDaF

09.05.1396 - 25.05.1396

12.00-15.30

3.500.000 قلهک

TestDaF

05.05.1396 - 21.05.1396

15.30 - 12.00

3.500.000 دیباجی

 

آدرس ساختمان دیباجی:

خیابان دولت، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان تسلیمی، پلاک 41

 

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1396/05/01