توجه داشته باشید که ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون همزمان با ثبت نام آزمون مربوطه به صورت آنلاین صورت می پذیرد.

 

 

شهريه(ریال)

ساعات درسي

(هر ساعت 45 دقيقه) 

كلاسهاي آمادگي براي آزمون ها

1.950.000

6 ساعت درسي

Start Deutsch 1

2.450.000

8 ساعت درسی

Goethe-Zertifikat A2

1.190.000

هرمدول 4 ساعت درسی

B1 Lesen , Hören

2.350.000

هرمدول 8 ساعت درسی

B1 Schreiben , Sprechen

5.150.000

16 ساعت درسي

 B2, C1

1.100.000

هر مدول 2 ساعت درسی

C2

5.400.000

32 ساعت درسی

TestDaF

 

آزمون

تاریخ کلاسهای آمادگی

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

شهريه(ریال)

 محل برگزاری

Start Deutsch 1

1397.10.02

13.30 - 08.00 1.950.000 دیباجی

Goethe-Zertifikat A2

1397.09.01

1397.09.03

15:30 - 12:00

15:30 - 12:00

 2.450.000 دیباجی 

B1 Modul Hören

1397.10.26

11.30 - 08:00

1.190.000 دیباجی

B1 Modul Lesen

1397.10.15

11.30 - 08:00

1.190.000 دیباجی

B1 Modul Schreiben

1397.10.17

1397.10.18

11.30 - 08:00 

11.30 - 08:00 

2.350.000 دیباجی

.B1 Modul Sprechen

1397.10.22

1397.10.24

11.30 - 08:00

11.30 - 08:00

2.350.000 دیباجی

B1 Modul Lesen

1397.12.02

11.30 - 08:00

1.190.000 دیباجی

B1 Modul Hören

1397.12.04

11.30 - 08:00

1.190.000 دیباجی

B1 Modul Schreiben

1397.12.05

1397.12.06

11.30 - 08:00

11.30 - 08:00

2.350.000 دیباجی

B1 Modul Sprechen

1397.12.07

1397.12.08

11.30 - 08:00

11.30 - 08:00

 2.350.000 دیباجی 

B2

1397.11.08

1397.11.09

1397.11.10

1397.11.11

08:30 - 12:00

14:30 - 18:00

08:30 - 12:00

14:30 - 18:00

5.150.000   قلهک

TestDaF

27.10.1397 - 14.11.1397

11.30 - 08.00

5.400.000 دیباجی

TestDaF

24.10.1397 - 13.11.1397

15.30 - 12.00

5.400.000 قلهک

 

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1397/10/02