مقررات برگزاری آزمون GOETHE ZERTIFIKAT B1 برای بزرگسالان و نوجوانان

 

آخرین ویرایش:  اول سپتامبر 2018

 

مقررات برگزاری آزمون GOETHE-ZERTIFIKAT B1 برای بزرگسالان و نوجوانان جزیی از آیین نامه  به روز شده ی آزمون های موسسه  گوته است.

 

طراح آزمون GOETHE-ZERTIFIKAT B1 موسسه گوته، دیپلم زیان آلمانی اتریش و بخش تحقیقات چند زبانگی و تدریس زبان آلمانی به عنوان زبان بیگانه دانشگاه فرایبورگ سویس به طور مشترک بوده، برگزاری و ارزیابی آن در سراسر دنیا بر اساس  معیارهای یکسان به عهده ی مراکز نامبرده در بند 2 آیین نامه آزمون می باشد.

 

این آزمون توانایی کاربرد زبان در سطح B1 سومین سطح از سطوح ششگانه ی مرجع جامع اروپایی (GER) و توانایی کاربرد زبان بطور مستقل را مورد سنجش قرار مي دهد.

 

1شكل آزمون

 

1-1 بخش های آزمون

آزمون GOETHE-ZERTIFIKAT B1 برای بزرگسالان و نوجوانان شامل چهار ماژول است که می توان آن ها را تک تک یا در ترکیب با یکدیگر انجام داد:

•سه ماژول کتبی به صورت آزمون گروهی: خواندن، شنیدن، نوشتن
•یک ماژول شفاهی به صورت آزمون دو نفره یا (در موارد استثنا) تک نفره: صحبت کردن

 

2-1- برگه های آزمون

برگه های آزمون شامل برگه های آزمون به همراه پاسخنامه (خواندن، شنیدن، نوشتن) و برگه های آزمونگران (برگه ارزیابی نوشتن، ارزیابی صحبت کردن و برگه ی ثبت نتایج  نوشتن و صحبت کردن) و سي دی يا فایل صوتی مربوط است.

 

برگه های آزمون حاوی سؤالات آزمون به شرح زیر است:

-  متون و سؤالات مربوط به خواندن در 5 قسمت

-  سؤالات مربوط به شنیدن در4 قسمت

-  سؤالات مربوط به نوشتن در 3 قسمت

-  سؤالات مربوط به صحبت کردن در 3 قسمت (برای قسمت دوم دو موضوع برای انتخاب)

 

داوطلبان پاسخ سؤالات و متون تولیدی را در پاسخنامه درج می کنند. مرکز آزمون برگه ای مهرشده برای چرکنویس در اختیار داوطلبان قرار می دهد.

 

برگه های مخصوص آزمونگران شامل:

-  پاسخ های ماژول خواندن

- متن نوشته شده مطالب سی دی يا فایل صوتی و پاسخ ها برای مدول شنیدن

- دستورالعمل ارزیابی برای ماژول های نوشتن و صحبت کردن

- توضیحات نحوه ارزیابی و همچنین دو نمونه ارزیابی شده هر قسمت در سطح B1 برای مدول نوشتن

- دستورالعمل های برگزاری و اجرا برای ماژول صحبت کردن

 

آزمونگران ارزیابی خود از قسمت های خواندن و شنیدن را روی پاسخنامه ها، ارزیابی بخش های نوشتن و صحبت کردن را دربرگه های ارزیابی این بخش ها و نتایج را در برگه های ثبت نتایج وارد می کنند.

سی دی يا فایل صوتی حاوی متون آزمون شنيدن، دستورالعمل ها و دیگر اطلاعات لازم است.

 

3-1- ماژول ها

مواد آزمون به شکل چهار ماژول ارائه می شود. ماژول ها را می توان تک تک یا در ترکیب با یکدیگر گذراند.

 

4-1- جدول زمانی

در حالتی که داوطلب بخواهد هر چهار ماژول را در یک روز امتحان دهد، ماژول های کتبی معمولا قبل از ماژول شفاهی انجام می شود.

ماژول های کتبی بدون احتساب اوقات استراحت بین ماژول ها  در مدت 165 دقیقه انجام می گیرد.

 

مدول

مدت

خواندن

65 دقیقه

شنیدن

40 دقیقه

نوشتن

60 دقیقه

جمع

165 دقیقه

 

ماژول صحبت کردن معمولا به صورت دو نفره برگزار می گردد، درموارد استثنا انجام آزمون به صورت تک نفره هم میسر است. مدت آزمون دو نفره 15 دقیقه و مدت آزمون تک نفره 10 دقیقه  می باشد. برای آمادگی قبل آزمون 15 دقیقه در نظر گرفته شده است.

برای داوطلبان با نیازهای خاص(داوطلبین معلول) این امکان وجود دارد که زمان آزمون طولانی تر شود. جزئیات مربوط را می توانید در بخش تکمیلی مقررات برگزاری آزمون برای داوطلبین با نیازهای خاص مطالعه فرمایید.

 

5-1- صورتجلسهی برگزاری آزمون

 هر نوع حادثه خاص در صورتجلسه ی برگزاری آزمون قید می گردد. این صورتجلسه همراه نتایج آزمون بایگانی می گردد. 

 

2مدول های کتبی خواندن، شنیدن، نوشتن

در صورتی که ماژول های کتبی در یک روز برگزار شوند،  ترتیب زیر توصیه می شود: خواندن-  شنیدن -  نوشتن. این ترتیب ممکن است به دلایل اجرایی تغییر یابد.

بین مدول ها 15 دقیقه زمان استراحت در نظر گرفته شده است.

 

1-2- تدارک آزمون

قبل از تاریخ برگزاری، مسئول برگزاری آزمون با رعایت اصل محرمانه نگه داشتن مواد آزمون، آنها را آماده می سازد واین امر شامل بررسی محتوایی سی دی يا فایل صوتی نیز می شود.

 

2-2- روند برگزاری آزمون

 قبل از شروع هر  ماژول داوطلب بایستی احراز هویت شود. سپس ناظرین دستورالعملهای لازم رابه داوطلبان می دهند.

 قبل از شروع هر ماژول سؤالات و پاسخنامه  مربوط به آن و در صورت نیاز برگه چرکنویس در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. داوطلبان اطلاعات لازم را در پاسخنامه و برگه چرکنویس درج می کنند. شروع آزمون پس از انجام این مرحله است.

سؤالات و پاسخنامه  هر ماژول بدون هیچگونه توضیحی، توزیع می گردد. همه ی توضیحات لازم در خود برگه ها درج شده است. در پایان هر ماژول، همه ی برگه ها حتی چرکنویس ها جمع آوری می شوند. زمان آغاز و پایان آزمون به شکل مناسب توسط ناظرین اعلام می گردد.

 

روند برگزاری  ماژول های کتبی به شرح زیر است:

  1. آزمون به طور معمول با  ماژول خواندن آغاز می گردد.

  2. داوطلبان پاسخ های خود را در مرحله ی اول در دفترچه ي سؤالات درج و در پایان ماژول  پاسخ ها را وارد پاسخنامه خواندن می نمایند. داوطلبان  بایستی حدود  5 دقیقه برای وارد کردن پاسخ ها به پاسخنامه در محدوده زمان آزمون در نظر گیرند.

  3. پس از یک استراحت کوتاه مدول شنیدن برگزار می شود. سی دی يا فایل صوتی توسط  ناظرین پخش می شود. داوطلبان ابتدا جوابها را دردفترچه ي سؤالات ودر پایان در پاسخنامه درج می کنند.  براي اين امر حدوداً 5 دقیقه در محدوده ی زمان آزمون در نظر گرفته شده است.

  4. سپس داوطلبان به ماژول نوشتن می پردازند و متون تولیدی را مستقیما در پاسخنامه نوشتن درج می نمایند. در صورتی که از برگه چرکنویس استفاده شود، داوطلب بایستی زمان کافی در محدوده زمان آزمون برای پاکنویس در نظر گیرد.

 

3-   ماژول صحبت کردن

زمان گفتگوی اولیه و معرفی آزمونگران و داوطلبان به یکدیگر حدود یک دقیقه است. قسمت اول 2-3 دقیقه، قسمت دوم 3-4 دقیقه برای هر داوطلب و قسمت سوم حدود 1-2 دقیقه برای هر داوطلب به طول می انجامد.

بنابراین کل مدت آزمون شفاهی 15 دقیقه(برای آزمون دو نفره) و یا 10 دقیقه(برای آزمون تک نفره) خواهد بود.

 

1-3-برگزاری آزمون شفاهی

آزمون در فضایی مناسب و جوی صمیمانه برگزار می گردد.

همانند مدول های دیگر در این مدول  نیز داوطلبان قبل از انجام آزمون احراز هویت خواهند  گردید.

 

2-3-آمادگی قبل از آزمون

برای آمادگی فضایی مناسب در نظر گرفته می شود. مراقب بدون هیچ توضیحی برگه های مدول صحبت کردن را در اختیار داوطلبان قرار می دهد، تمامی توضیحات لازم در سؤالات قید شده است. داوطلبان مجازند از یادداشت هایی که در مدت زمان آمادگی تهیه کرده اند، در طول  آزمون صحبت کردن استفاده نمایند.

 

3-3-روند برگزاری آزمون

ماژول صحبت کردن توسط  دو آزمونگر برگزار می گردد. یکی از دو آزمونگر عهده دار نقش مجری آزمون است. در قسمت سوم آزمونگر دوم نظر خود را در مورد آنچه ارائه شده می گوید و سؤالی مطرح می کند. هر دو آزمونگر به کمک یادداشت های خود و مستقل از یکدیگر داوطلبین را ارزیابی می کنند.

 

 فرایند آزمون شفاهی به شکل زیر است:

 

 

 در آغاز آزمونگران به داوطلبان خوش آمد گفته، به اختصار خود را معرفی می نمایند. آزمونگری که اجرای آزمون را به عهده دارد، به منطور آشنایی صحبت کوتاهی با داوطلبین انجام می دهد. آزمونگران قبل از آغاز هر بخش سوال را مختصر توضیح می دهند.

 

 

  1. در بخش اول داوطلبان (در آزمون  تک نفره داوطلب و یک آزمونگر) برای انجام کاری برنامه ریزی می کنند. این امر مستلزم ارائه پیشنهادات و ابراز نظر در موارد مختلف است.
  2.    در بخش دوم داوطلبان یکی پس ازدیگری در مورد موضوعی صحبت می کنند. پس از ذکرمقدمه ای، در مورد وضعیت کشور خود و فواید و مضار آن موضوع صحبت کرده، نظر خود را نیز ابراز می دارند وکلام را به پایان می برند.(در آزمون  تک نفره فقط  همان یک داوطلب صحبت می کند.)
  3. در بخش سوم داوطلب دیگر و آزمونگر دوم که به سخنان داوطلب ارائه کننده گوش داده اند، نظر خود را در مورد آنچه ارائه شده می گویند و سؤالاتی مطرح می کنند.  داوطلب دیگرپس از اتمام سخنان خود  پاسخگوی سؤالات مستمعین خواهد بود.

 

در پایان آزمون همه برگه ها، حتا برگه های چرکنویس، جمع آوری خواهند شد.

 

4ارزیابی ماژول های کتبی

ارزیابی  ماژول های کتبی در مرکز برگزاری آزمون یا در محل مورد تأیید مرکز انجام می گیرد.

تصحیح اوراق توسط دو آزمونگرمستقل از یکدیگر انجام شده، نتایج ماژول های کتبی در اختیار  آزمونگران ماژول شفاهی قرار نمی گیرد.

 

1-4-خواندن

ماژول خواندن شامل 30 آیتم است. هر آیتم یک امتیاز دارد. برای هر پاسخ به این آیتم ها یک یا صفر امتیاز در نظر گرفته می شود. امتیازهای کسب شده در 33/3 ضرب و روند می شود تا حاصل نمره ای از 100 باشد. مطابق جدول زیر:

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

امتیاز

 

70

73

77

80

83

87

90

93

97

100

نمره

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

امتیاز

 

37

40

43

47

50

53

57

60

63

67

نمره

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

امتیاز

0

3

7

10

13

17

20

23

27

30

33

نمره

 

آزمونگران امتیاز بدست آمده را در پاسخنامه خواندن درج و آن را امضا می کنند.

 

2-4- ماژول شنیدن

ماژول شنیدن شامل 30 آیتم است. هر آیتم یک امتیاز دارد. برای هر پاسخ به این آیتم ها یک یا صفر امتیاز در نظر گرفته می شود. امتیازهای کسب شده  در 33/3 ضرب و روند می شود تا حاصل نمره ای از 100 باشد. مطابق جدول زیر:

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

امتیاز

 

70

73

77

80

83

87

90

93

97

100

نمره

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

امتیاز

 

37

40

43

47

50

53

57

60

63

67

نمره

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

امتیاز

0

3

7

10

13

17

20

23

27

30

33

نمره

 

آزمونگران امتیاز بدست آمده را در پاسخنامه شنیدن درج و آن را امضا می کنند.

 

3-4- ماژول نوشتن

ارزیابی ماژول نوشتن  توسط  دو آزمونگر مستقل از یکدیگر با استفاده از معیار های ارزیابی معین انجام می شود. (رجوع کنید به نمونه سؤال قسمت برگه های آزمونگران)

امتیازها مطابق جدول ارزیابی داده می شود – دادن امتیاز بینابین مجاز نیست.

اشتباهاتی که منجر به کسر امتیاز شده اند، در برگه ارزیابی نوشتن قید می گردد.

در ماژول نوشتن جمعا 100 امتیاز قابل کسب است. امتیازها مطابق جدول ارزیابی داده می شود. فقط متن نوشته شده در پاسخنامه تصحیح خواهد شد.

امتیازات حاصل از ارزیابی اول و دوم در برگه نتیجه نوشتن درج می شود. امتیاز کل میانگین روند شده دو ارزیابی خواهد بود. تصحیح سوم زمانی انجام خواهد شد که ارزیابی یکی از دو مصحح داوطلب را مردود و دیگری قبول دانسته و میانگین حاصل از دو ارزیابی زیر 60 باشد.

نتیجه در برگه ارزیابی نوشتن درج می شود. محاسبات کنترل شده و یکی از دومصحح برگه را امضا می کند.

 

5- ماژول صحبت کردن

دو آزمونگر به طور مجزا بخش های اول تا سوم آزمون تولید گفتاری را ارزیابی می کنند. ارزیابی طبق معیارها و امتیازات جداول ارزیابی (←برگه های آزمونگران) انجام می گیرد. دادن امتیاز بینابین مجاز نیست.

در ماژول صحبت کردن حداکثر می توان 100 امتیاز دریافت کرد. 28 امتیاز آن برای بخش اول و 40 امتیاز برای بخش دوم ، 16 امتیاز در بخش سوم و 16 امتیاز برای تلفظ  در نظر گرفته شده است.

جهت محاسبه نتیجه آزمون صحبت کردن میانگین روند شده دو ارزیابی منظور می گردد ( 0.49 وکمتر به پائین و از 0.5 به بالا روند میشود). نتیجه این آزمون در برگه نتیجه آزمون صحبت کردن درج گردیده و از نظر صحت کنترل و امضاء میشود. 

 

6نتایج آزمون

نتيجه ماژول های خواندن و شنیدن در پاسخنامه های خواندن و شنیدن و نتایج مدول های نوشتن وصحبت کردن در برگه های ارزیابی نوشتن و صحبت کردن درج می گردد

1-6-احتساب امتياز كلي

در هر ماژول می توان حداکثر 100 امتیار =100% کسب کرد.

 

2-6-امتیازات، درصد ها و نمرهها

نتیجه ی کلی آزمون داوطلبان برای هر ماژول به صورت امتیاز یا درصد و نمره در کارنامه ثبت می گردد. در ظهر کارنامه امتیازات و نمرات طبق جدول زیر مشخص می گردد.

 

امتياز

نمره

 90 تا 100

خيلي خوب

80 تا 89

خوب

70 تا 79

رضايت بخش

60 تا 69

كافي

صفر تا 59

مردود

 

 

3-6-قبولي در هر ماژول

برای قبولی در هر ماژول کسب  حداقل  60 امتیاز (60 در صد) لازم است.

 

 

7تکرار آزمون

 ملاک بند چهاردهم و پانزدهم آیین نامه ی آزمون است.

ماژولها تا آنجا که امکانات هر مرکز آزمون اجازه دهد، به دفعات قابل تکرار است.

 

8بند پاياني

مقررات اجرایی آزمون B1 از تاریخ اول اسپتامبر 2018 برای متقاضیانی که از این تاریخ در آزمون شرکت می کنند لازم الاجرا است.

در صورت وجود تفاوت بین ترجمه ی مقررات به زبانهای مختلف نسخه آلمانی ملاک است.