مقررات برگزاری آزمون GOETHE ZERTIFIKAT B1 برای بزرگسالان و نوجوانان

 

آخرین ویرایش:  اول اکتبر 2014

 

مقررات برگزاری آزمون GOETHE-ZERTIFIKAT B1 برای بزرگسالان و نوجوانان جزیی از آیین نامه  به روز شده ی آزمون های موسسه  گوته است.

 

طراح آزمون GOETHE-ZERTIFIKAT B1 موسسه گوته، دیپلم زیان آلمانی اتریش و بخش تحقیقات چند زبانگی و تدریس زبان آلمانی به عنوان زبان بیگانه دانشگاه فرایبورگ سویس به طور مشترک بوده،  برگزاری  و ارزیابی آن در سراسر دنیا بر اساس  معیارهای یکسان  به عهده ی مراکز نامبرده در بند 2 آیین نامه آزمون می باشد.

 

این آزمون توانایی کاربرد زبان در سطح B1 – سومین سطح از سطوح ششگانه ی مرجع جامع اروپایی   (GER) و توانایی کاربرد زبان بطور مستقل را مورد سنجش قرار مي دهد.

 

1شكلآزمون

 

1-1 بخشهایآزمون

آزمون GOETHE-ZERTIFIKAT B1 برای بزرگسالان و نوجوانان   شامل چهار مدول است که می توان آن ها را تک تک یا در ترکیب با یکدیگر انجام داد:

•سه مدول  کتبی به صورت آزمون گروهی: خواندن، شنیدن، نوشتن
•یک مدول  شفاهی به صورت آزمون دو نفره یا (در موارد استثنا) تک نفره: صحبت کردن

 

2-1- برگههایآزمون

برگه های آزمون شامل برگه های آزمون به همراه  پاسخنامه (خواندن، شنیدن، نوشتن) و برگه های آزمونگران (برگه ارزیابی نوشتن، ارزیابی صحبت کردن و برگه ی ثبت نتایج  نوشتن و صحبت کردن) و سي دی يا فایل صوتی مربوط است.

 

برگه های آزمون حاوی سؤالات آزمون به شرح زیر است:

-  متون و سؤالات مربوط به خواندن در 5 قسمت

-  سؤالات مربوط به شنیدن در4 قسمت

-  سؤالات مربوط به نوشتن در 3 قسمت

-  سؤالات مربوط به صحبت کردن در 3 قسمت (برای قسمت دوم دو موضوع برای انتخاب)

 

داوطلبان پاسخ سؤالات و متون تولیدی را در پاسخنامه درج می کنند. مرکز آزمون برگه ای مهرشده برای چرکنویس در اختیار داوطلبان قرار می دهد.

 

برگه های مخصوص آزمونگران شامل:

-  پاسخ های مدول خواندن

- متن نوشته شده مطالب سی دی يا فایل صوتی و پاسخ ها برای مدول شنیدن

- دستورالعمل ارزیابی برای مدول های نوشتن و صحبت کردن

- توضیحات نحوه ارزیابی و همچنین دو نمونه ارزیابی شده هر قسمت در سطح B1 برای مدول نوشتن

- دستورالعمل های برگزاری واجرا برای مدول صحبت کردن

 

آزمونگران ارزیابی خود از قسمت های خواندن و شنیدن را روی پاسخنامه ها، ارزیابی بخش های  نوشتن و صحبت کردن را دربرگه های ارزیابی این بخش ها و نتایج را در برگه های ثبت نتایج وارد می کنند.

سی دی يا فایل صوتی حاوی متون آزمون شنيدن، دستورالعمل ها و دیگر اطلاعات لازم است.

 

3-1- مدول ها

مواد آزمون به شکل چهار مدول ارائه می شود. مدول ها را می توان تک تک یا در ترکیب با یکدیگر گذراند.

 

4-1- جدولزمانی

در حالتی که داوطلب بخواهد هر چهار مدول را در یک روزامتحان دهد، مدول های  کتبی معمولا قبل از مدول شفاهی انجام می شود.

مدول های کتبی بدون احتساب اوقات استراحت بین مدول ها  در مدت 165 دقیقه انجام می گیرد.

 

مدول

مدت

خواندن

65 دقیقه

شنیدن

40 دقیقه

نوشتن

60 دقیقه

جمع

165 دقیقه

 

مدول صحبت کردن معمولا به صورت دو نفره برگزار می گردد، درموارد استثنا انجام آزمون به صورت تک نفره هم میسر است. مدت آزمون دو نفره 15 دقیقه و مدت آزمون تک نفره 10 دقیقه  می باشد. برای آمادگی قبل آزمون 15 دقیقه در نظر گرفته شده است.

برای داوطلبان با نیازهای خاص(داوطلبین معلول) این امکان وجود دارد که زمان آزمون طولانی تر شود. جزئیات مربوط را می توانید در بخش تکمیلی مقررات برگزاری آزمون برای داوطلبین با نیازهای خاص مطالعه فرمایید.

 

 

5-1- صورتجلسهیبرگزاریآزمون

 هر نوع حادثه خاص در صورتجلسه ی برگزاری آزمون قید می گردد. این صورتجلسه همراه نتایج آزمون بایگانی می گردد.

 

 

2مدول هایکتبی خواندن، شنیدن، نوشتن

در صورتی که مدول های کتبی در یک روز برگزار شوند،  ترتیب زیر توصیه می شود: خواندن-  شنیدن -  نوشتن. این ترتیب ممکن است به دلایل اجرایی تغییر یابد.

بین مدول ها 15 دقیقه زمان استراحت در نظر گرفته شده است.

 

1-2- تدارکآزمون

قبل از تاریخ برگزاری، مسئول برگزاری آزمون با رعایت اصل محرمانه نگه داشتن مواد آزمون، آنها را آماده می سازد واین امر شامل بررسی محتوایی سی دی يا فایل صوتی نیز می شود.

 

2-2- روندبرگزاریآزمون

 قبل از شروع هر مدول داوطلب بایستی احراز هویت شود. سپس ناظرین دستورالعملهای لازم رابه داوطلبان می دهند.

 قبل از شروع هر مدول سؤالات و پاسخنامه  مربوط به آن  و در صورت نیاز برگه چرکنویس در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. داوطلبان اطلاعات لازم را در پاسخنامه و برگه چرکنویس درج می کنند. شروع آزمون پس از انجام این مرحله است.

سؤالات و پاسخنامه هر مدول بدون هیچگونه توضیحی،  توزیع می گردد. همه ی توضیحات لازم در خود برگه ها درج شده است. در پایان هرمدول ، همه ی برگه ها حتا چرکنویس ها جمع آوری می شوند. زمان آغاز و پایان آزمون به شکل مناسب توسط ناظرین اعلام می گردد.

 

روندبرگزاری مدول هایکتبیبهشرحزیراست:

  1. آزمون به طور معمول با مدول خواندن آغاز می گردد.

  2. داوطلبان پاسخ های خود را در مرحله ی اول در دفترچه ي سؤالات درج و در پایان مدول  پاسخ ها را وارد پاسخنامه خواندن می نمایند. داوطلبان  بایستی حدود  5 دقیقه برای وارد کردن پاسخ ها به پاسخنامه در محدوده زمان آزمون در نظر گیرند.

  3. پس از یک استراحت کوتاه مدول شنیدن برگزار می شود. سی دی يا فایل صوتی توسط  ناظرین پخش می شود. داوطلبان ابتدا جوابها را دردفترچه ي سؤالات ودر پایان در پاسخنامه درج می کنند.  براي اين امر حدوداً 5 دقیقه در محدوده ی زمان آزمون در نظر گرفته شده است.

  4. سپس داوطلبان به مدول  نوشتن می پردازند و متون تولیدی را مستقیما در پاسخنامه نوشتن درج می نمایند. در صورتی که از برگه چرکنویس استفاده شود، داوطلب بایستی زمان کافی در محدوده زمان آزمون برای پاکنویس در نظر گیرد.

 

3مدول صحبت کردن

زمان گفتگوی اولیه و معرفی آزمونگران و داوطلبان به یکدیگر حدود یک دقیقه است. قسمت اول 2-3 دقیقه، قسمت دوم 3-4 دقیقه برای هر داوطلب و قسمت سوم حدود 1-2 دقیقه برای هر داوطلب به طول می انجامد.

بنابراین کل مدت  آزمون شفاهی 15 دقیقه(برای آزمون دو نفره) و یا 10 دقیقه(برای آزمون تک نفره) خواهد بود.

 

1-3-برگزاریآزمونشفاهی

آزمون در فضایی مناسب و جوی صمیمانه برگزار می گردد.

همانند مدول های دیگر در این مدول  نیز داوطلبان قبل از انجام آزمون احراز هویت خواهند  گردید.

 

2-3-آمادگیقبلازآزمون

برای آمادگی فضایی مناسب در نظر گرفته می شود. مراقب بدون هیچ توضیحی برگه های مدول صحبت کردن را در اختیار داوطلبان قرار می دهد، تمامی توضیحات لازم در سؤالات قید شده است. داوطلبان مجازند از یادداشت هایی که در مدت زمان آمادگی تهیه کرده اند، در طول  آزمون صحبت کردن استفاده نمایند.

 

3-3-روندبرگزاریآزمون

مدول صحبت کردن توسط  دو آزمونگر برگزار می گردد. یکی از دو آزمونگر عهده دار نقش مجری آزمون است. در قسمت سوم آزمونگر دوم نظر خود را در مورد آنچه ارائه شده می گوید و سؤالی مطرح می کند. هر دو آزمونگر به کمک یادداشت های خود و مستقل از یکدیگر داوطلبین را ارزیابی می کنند.

 

 فرایندآزمونشفاهیبهشکلزیراست:

 

 در آغاز آزمونگران به داوطلبان خوش آمد گفته، به اختصار خودرا معرفی می نمایند. آزمونگری که اجرای آزمون را به عهده دارد، به منطور آشنایی صحبت کوتاهی با داوطلبین انجام می دهد. آزمونگران قبل از آغاز هر بخش سوال را مختصر توضیح می دهند.

 

 

  1. در بخش اول داوطلبان (در آزمون  تک نفره داوطلب و یک آزمونگر) برای انجام کاری برنامه ریزی می کنند. این امر مستلزم ارائه پیشنهادات و ابراز نظر در موارد مختلف است.
  2.    در بخش دوم داوطلبان یکی پس ازدیگری در مورد موضوعی صحبت می کنند. پس از ذکرمقدمه ای، در مورد وضعیت کشور خود و فواید و مضار آن موضوع صحبت کرده، نظر خود را نیز ابراز می دارند وکلام را به پایان می برند.(در آزمون  تک نفره فقط  همان یک داوطلب صحبت می کند.)
  3. در بخش سوم داوطلب دیگر و آزمونگر دوم که به سخنان داوطلب ارائه کننده گوش داده اند، نظر خود را در مورد آنچه ارائه شده می گویند و سؤالاتی مطرح می کنند.  داوطلب دیگرپس از اتمام سخنان خود  پاسخگوی سؤالات مستمعین خواهد بود.

 

در پایان آزمون همه برگه ها، حتا برگه های چرکنویس، جمع آوری خواهند شد.

 

4ارزیابیمدول هایکتبی

ارزیابی مدول های کتبی در مرکز برگزاری آزمون یا در  محل مورد تأیید مرکز  انجام می گیرد.

تصحیح اوراق  توسط  دو آزمونگرمستقل از یکدیگر انجام شده، نتایج مدول های کتبی در اختیار  آزمونگران مدول شفاهی قرار نمی گیرد.

 

1-4-خواندن

مدول خواندن شامل 30 آیتم است. هر آیتم یک امتیاز دارد. برای هر پاسخ به این آیتم ها یک یا صفر امتیاز در نظر گرفته می شود. امتیازهای کسب شده در 33/3 ضرب و روند می شود تا حاصل نمره ای از 100 باشد. مطابق جدول زیر:

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

امتیاز

 

70

73

77

80

83

87

90

93

97

100

نمره

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

امتیاز

 

37

40

43

47

50

53

57

60

63

67

نمره

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

امتیاز

0

3

7

10

13

17

20

23

27

30

33

نمره

 

آزمونگران امتیاز بدست آمده را در پاسخنامه خواندن درج و آن را امضا می کنند.

 

2-4- مدول شنیدن

مدول شنیدن شامل30 آیتم است. هر آیتم یک امتیاز دارد. برای هر پاسخ به این آیتم ها یک یا صفر امتیاز در نظر گرفته می شود. امتیازهای کسب شده  در 33/3 ضرب و روند می شود تا حاصل نمره ای از 100 باشد. مطابق جدول زیر:

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

امتیاز

 

70

73

77

80

83

87

90

93

97

100

نمره

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

امتیاز

 

37

40

43

47

50

53

57

60

63

67

نمره

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

امتیاز

0

3

7

10

13

17

20

23

27

30

33

نمره

 

آزمونگران امتیاز بدست آمده را در پاسخنامه شنیدن درج و آن را امضا می کنند.

 

 

 

3-4- مدول نوشتن

ارزیابی مدول نوشتن  توسط  دو آزمونگرمستقل از یکدیگربا استفاده از معیار های ارزیابی معین انجام می شود. (رجوع کنید به نمونه سؤال قسمت برگه های آزمونگران)

امتیازها مطابق جدول ارزیابی داده می شود – دادن امتیاز بینابین مجاز نیست.

اشتباهاتی که منجر به کسر امتیاز شده اند، در برگه ارزیابی نوشتن قید می گردد.

 در مدول نوشتن جمعا 100 امتیاز قابل کسب است. امتیازها مطابق جدول ارزیابی داده می شود. فقط متن نوشته شده در پاسخنامه تصحیح خواهد شد.

امتیازات حاصل از ارزیابی اول و دوم در برگه نتیجه نوشتن درج می شود. امتیاز کل میانگین روند شده دو ارزیابی خواهد بود. تصحیح سوم زمانی انجام خواهد شد که ارزیابی  یکی از  دو مصحح داوطلب را مردود بداند و میانگین حاصل از دو ارزیابی زیر 60 باشد.

نتیجه در برگه ارزیابی نوشتن درج می شود. محاسبات کنترل شده و یکی از دومصحح برگه را امضا می کند.

 

5- مدول صحبت کردن

دو آزمونگر به طور مجزا بخش های اول تا سوم آزمون تولید گفتاری را ارزیابی می کنند. ارزیابی طبق معیارها و امتیازات جداول ارزیابی (←برگه های آزمونگران) انجام می گیرد. دادن امتیاز بینابین مجاز نیست.

در مدول صحبت کردن حداکثر می توان 100 امتیاز دریافت کرد. 28 امتیاز آن برای  بخش اول و40 امتیاز برای  بخش دوم ، 16 امتیازدر بخش سوم و 16 امتیاز برای تلفظ  در نظر گرفته شده است.

آزمونگران در گفتگویی بلافاصله بعد از پایان آزمون ارزیابی های خود را با یکدیگر مقایسه کرده و برای نتیجه ی نهایی توافق می کنند. در صورت وجود تفاوت زیاد بین دو ارزیابی، دو مصحح در حضور مسئول برگزاری آزمون ضمن گفتگویی به توافق خواهند رسید.

یکی از دو آزمونگر امتیازات کسب شده توسط داوطلب در برگه ی نتیجه آزمون شفاهی درج می نماید و هر دو آزمونگربا ذکر کد ارزیابی خود  آن را امضا می کنند.

 

6نتایجآزمون

نتيجه مدول های خواندن و شنیدن در پاسخنامه های خواندن و شنیدن و نتایج مدول های نوشتن وصحبت کردن در برگه های ارزیابی نوشتن وصحبت کردن درج می گردد.

 

1-6-احتسابامتيازكلي

در هر مدول می توان حداکثر 100 امتیار =100% کسب کرد.

 

2-6-امتیازات، درصد هاونمرهها

نتیجه ی کلی آزمون داوطلبان برای هر مدول  به صورت امتیازیا درصد  و نمره در کارنامه  ثبت می گردد. در ظهر کارنامه امتیازات و نمرات طبق جدول زیر مشخص می گردد.

 

امتياز

نمره

 90 تا 100

خيلي خوب

80 تا 89

خوب

70 تا 79

رضايت بخش

60 تا 69

كافي

صفر تا 59

مردود

 

 

3-6-قبوليدرهر مدول

برای قبولی در هر مدول کسب  حداقل  60 امتیاز (60 در صد) لازم است.

 

 

7تکرارآزمون

 ملاک  بند پانزدهم و شانزدهم آیین نامه ی آزمون است.

مدول ها تا آنجا که امکانات هر مرکز آزمون اجازه دهد، به دفعات قابل تکرار است.

 

8بندپاياني

مقررات اجرایی آزمون  B1 از تاریخ اول اکتبر 2014 برای متقاضیانی که از این تاریخ در آزمون شرکت می کنند لازم الاجرا است.

در صورت وجود تفاوت بین ترجمه ی مقررات به زبانهای مختلف نسخه آلمانی ملاک است.