چه كساني مي توانند در اين آزمون شركت كنند؟

- تمامي افرادي كه داراي معلومات زبان آلماني در حد خوب تا پيشرفته باشند و مايل به محك زدن مهارتهاي خويش در زبان آلماني باشند.

- كساني كه مايل به تحصيل در آلمان باشند.

- افرادي كه قصد تكميل تحصيلات، انجام پروژه هاي علمي و يا به دست گرفتن مسئوليت هاي آكادميك در كشور زادگاه خود داشته و بدين منظور نياز به مدرك معتبر بين المللي براي معلومات زبان آلماني خويش دارند.

در صورتي كه در آغاز راه آموختن زبان آلماني هستيد، پيشنهاد مي شود كه براي شركت در اين آزمون مدتي صبر كنيد و آموخته هاي خود را گسترش دهيد. چنانچه مايل هستيد بدانيد آيا "آمادگي شركت در آزمون تست داف" را داريد، مي توانيد در سايت اينترنتي مؤسسة تست داف در يك آزمون تعيين سطح شركت كرده و طي 10 دقيقه برآوردي كلي از معلومات خود به دست آوريد.