توجه داشته باشید که ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون همزمان با ثبت نام آزمون مربوطه به صورت آنلاین صورت می پذیرد.

 

 

شهريه(ریال)

ساعات درسي

(هر ساعت 45 دقيقه) 

كلاسهاي آمادگي براي آزمون ها

1.200.000

6 ساعت درسي

Start Deutsch 1

1.600.000

8 ساعت درسی

Goethe-Zertifikat A2

500.000

هرمدول 4 ساعت درسی

B1 Lesen , Hören

1.000.000

هرمدول 8 ساعت درسی

B1 Schreiben , Sprechen

3.000.000

16 ساعت درسي

 B2, C1

550.000

هر مدول 2 ساعت درسی

C2

3.500.000

32 ساعت درسی

TestDaF

 

آزمون

تاریخ کلاسهای آمادگی

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

شهريه(ریال)

 محل برگزاری

Start Deutsch 1

02.10.1396

14.30 - 09.00 1.200.000 دیباجی

Start Deutsch 1

04.10.1396

14.30 - 09.00 1.200.000 دیباجی

Goethe-Zertifikat A2

11.09.1396

16.30 - 09.00 1.600.000 دیباجی

B1 Modul Schreiben

09.09.1396

11.09.1396

11.30 - 08:00

11.30 - 08:00

 1.000.000   دیباجی

B1 Modul Hören

09.09.1396

15.30 - 12:00

500.000 دیباجی

B1 Modul Lesen

11.09.1396

15.30 - 12:00

500.000 دیباجی

B1 Modul Sprechen

12.09.1396

 15.30 - 08:00

 1.000.000 دیباجی

B1 Modul Sprechen

13.09.1396

15.30 - 08:00 

 1.000.000 دیباجی 

B2

22.09.1396

26.09.1396

27.09.1396

12.30 - 08.00

19.30 - 14.30

19.30 - 14.30

3.000.000 قلهک

TestDaF

07.11.1396 - 23.11.1396

15.30 - 12.00

3.500.000 قلهک

TestDaF

08.11.1396 - 26.11.1396

08.00 - 11.30

3.500.000 دیباجی

 

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1396/09/20