توجه داشته باشید که ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون همزمان با ثبت نام آزمون مربوطه به صورت آنلاین صورت می پذیرد.

 

 

شهريه(ریال)

ساعات درسي

(هر ساعت 45 دقيقه) 

كلاسهاي آمادگي براي آزمون ها

1.200.000

6 ساعت درسي

Start Deutsch 1

1.200.000

6 ساعت درسی

Goethe-Zertifikat A2

500.000

هرمدول 4 ساعت درسی

B1 Lesen , Hören

1.000.000

هرمدول 8 ساعت درسی

B1 Schreiben , Sprechen

3.000.000

16 ساعت درسي

 B2, C1

550.000

هر مدول 2 ساعت درسی

C2

3.500.000

32 ساعت درسی

TestDaF

 

 

آزمون

تاریخ کلاسهای آمادگی

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

شهريه(ریال)

 محل برگزاری

Start Deutsch 1

07.11.1395 13.30 - 08.00 1.200.000 دیباجی

Start Deutsch 1

09.11.1395

13.30 - 08.00

1.200.000 دیباجی

Start Deutsch 1

26.11.1395

13.30 - 08.00

1.200.000 دیباجی

Start Deutsch 1

30.11.1395

13.30 - 08.00

1.200.000 دیباجی

B1 Modul Hören

10.11.1395

12.30 - 09.00

500.000 دیباجی

B1 Modul Lesen

11.11.1395

12.30 - 09.00

500.000 دیباجی

B1 Modul Schreiben

12.11.1395

13.11.1395

12.30 - 09.00

12.30 - 09.00

 1.000.000 دیباجی

B1 Modul Sprechen

14.11.1395

16.11.1395

12.30 - 09.00

12.30 - 09.00

 1.000.000 دیباجی 

B1 Modul Hören

17.11.1395

12.30 - 09.00

500.000 دیباجی

B1 Modul Lesen

18.11.1395

12.30 - 09.00

500.000 دیباجی

B1 Modul Schreiben

19.11.1395

20.11.1395

12.30 - 09.00

12.30 - 09.00 

1.000.000 دیباجی

B1 Modul Sprechen

21.11.1395

23.11.1395

12.30 - 09.00

12.30 - 09.00

1.000.000 دیباجی

Zertifikat B2

07.11.1395

09.11.1395

10.11.1395

11.11.1395

14.30-18.00

08.00-11.30 

14.30-18.00

14.30-18.00

3.000.000 قلهک

TestDaF

07.11.1395-24.11.1395

08.00-11.30

3.500.000 دیباجی

TestDaF

05.11.1395-24.11.1395

16.00-19.30

3.500.000 قلهک

 

آدرس ساختمان دیباجی:

خیابان دولت، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان تسلیمی، پلاک 41

 

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1395/11/03