توجه داشته باشید که ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون همزمان با ثبت نام آزمون مربوطه به صورت آنلاین صورت می پذیرد.

 

 

شهريه(ریال)

ساعات درسي

(هر ساعت 45 دقيقه) 

كلاسهاي آمادگي براي آزمون ها

1.200.000

6 ساعت درسي

Start Deutsch 1

1.200.000

6 ساعت درسی

Goethe-Zertifikat A2

500.000

هرمدول 4 ساعت درسی

B1 Lesen , Hören

1.000.000

هرمدول 8 ساعت درسی

B1 Schreiben , Sprechen

3.000.000

16 ساعت درسي

 B2, C1

550.000

هر مدول 2 ساعت درسی

C2

3.500.000

32 ساعت درسی

TestDaF

 

آزمون

تاریخ کلاسهای آمادگی

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

شهريه(ریال)

 محل برگزاری

Start Deutsch 1

01.07.1396

13.30 - 08.00 1.200.000 دیباجی

Start Deutsch 1

02.07.1396

13.30 - 08.00 1.200.000 دیباجی

B1 Modul Schreiben

10.07.1396

11.07.1396

11.30 - 08.00

11.30 - 08.00

1.000.000 دیباجی

B1 Modul Hören

11.07.1396

15.30 - 12.00

500.000 دیباجی

B1 Modul Lesen

13.07.1396

11.30 - 08:00

500.000 دیباجی

B1 Modul Sprechen

15.07.1396

15.30 - 08.00

1.000.000  دیباجی

B1 Modul Schreiben

17.07.1396

18.07.1396 

11.30 - 08:00

11.30 - 08:00

 1.000.000   دیباجی

B1 Modul Hören

18.07.1396

15.30 - 12.00

500.000 دیباجی

B1 Modul Lesen

19.07.1396

15.30 - 12.00

500.000 دیباجی

B1 Modul Sprechen

19.07.1396

20.07.1396

11.30 - 08:00 

11.30 - 08:00 

 1.000.000 دیباجی 

B2

08.08.1396

09.08.1396

10.08.1396

11.08.1396

11.30 - 08.00

17.30 - 14.30

11.30 - 08.00

17.30 - 14.30

3.000.000 قلهک

TestDaF

29.07.1396 - 15.08.1396

12.00-15.30

3.500.000 قلهک

TestDaF

30.07.1396 - 16.08.1396

08.00 - 11.30

3.500.000 دیباجی

 

آدرس ساختمان دیباجی:

خیابان دولت، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان تسلیمی، پلاک 41

 

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1396/06/21