مقرراتبرگزاریآزمونGOETHE ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1

 

آخرین ویرایش:  اول آوریل 2013

 

مقررات برگزاری آزمون نوجوانان  FIT IN DETSCH 1  جزیی از دستورالعمل به روز شده ی برگزاری آزمون های موسسه  گوته است.

 

طراح آزمون FIT IN DETSCH 1  موسسه گوته و برگزاری  و ارزیابی آن در سراسر دنیا بر اساس  معیارهای یکسان  به عهده ی مراکز نامبرده در بند 2 آیین نامه آزمون می باشد.

 

این آزمون توانایی کاربرد زبان در سطح مقدماتی A1 – اولین سطح از سطوح ششگانه ی مرجع جامع اروپایی   (GER) را مورد سنجش قرار مي دهد.

 

 

1شكلآزمون

 

بخشهایآزمون

آزمون FIT IN DETSCH 1 شامل دو بخش لازم الاجرای زیر است:

آزمون کتبی به صورت گروهی
آزمون شفاهی به صورت گروهی

 

2-1- برگههایآزمون

برگه های آزمون شامل دفترچه سؤالات، پاسخنامه(شنیدن، خواندن، نوشتن) و برگه های آزمونگران به همراه برگه ها ی ثبت نتایج و سي دی يا فایل صوتی مربوط است.

 

دفترچه سؤالات حاوی سؤالات آزمون به شرح زیر است:

-          سؤالات مربوط به شنیدن در2 قسمت

-          متون و سؤالات مربوط به خواندن در 2 قسمت

-          متون و سؤالات مربوط به نوشتن

 

در بخش صحبت کردن(3 قسمت)، داوطلبان توضیحات لازم برای هر قسمت و یک مثال برای هر قسمت وهمچنین کلمات کلیدی و کارت های موضوعی دریافت می کنند.

داوطلبین پاسخ سؤالات و متون تولیدی را در پاسخنامه درج می کنند.

 

برگه های مخصوص آزمونگران شامل:

-          متن نوشته شده مطالب سی دی يا فایل صوتی

-          پاسخ ها

-          دستورالعمل ارزیابی بخش كتبی آزمون

-          دستورالعمل های برگزاری و ارزیابی آزمون های شفاهی

 

آزمونگران ارزیابی خود از قسمت های خواندن شنیدن، نوشتن و صحبت کردن را در برگه های ثبت نتایج وارد می کنند.

سی دی يا فایل صوتی حاوی متون آزمون شنيدن، دستورالعملها و دیگر اطلاعات لازم است.

 

3-1- موادآزمون

مواد آزمون کتبی به شکل دفترچه آزمون به داوطلب ارائه می شود.

مواد آزمون شفاهی را آزمونگران به دلخواه با مواد آزمون کتبی ترکیب می کنند.

 

4-1- جدولزمانی

آزمون کتبی معمولا قبل از آزمون شفاهی انجام می شود. در صورتی که آزمون کتبی و شفاهی در یک روز برگزار نشوند، حداکثر فاصله بین دو آزمون 14 روز خواهد بود.

 

آزمون کتبی بدون وقفه در مدت 60 دقیقه انجام می گیرد.

 

بخشهایآزمون

مدت

شنیدن

حدود 20 دقیقه

خواندن

20 دقیقه

نوشتن

20 دقیقه

جمع

60 دقیقه