مقررات برگزاری آزمون  نوجوانان سطح FIT IN DEUTSCH 2: A2

 

آخرين ویرایش  : اول آوریل2013

 

مقررات برگزاری آزمون نوجوانان FIT IN DEUTSCH 2  جزیی از دستورالعمل به روز شده ی برگزاری آزمون های موسسه  گوته است.

 

طراح آزمون FIT IN DEUTSCH 2   موسسه گوته و برگزاری و ارزیابی آن در سراسر دنیا بر اساس معیارهای یکسان به عهده ي مراکز نامبرده در بند دوم آیین نامه آزمون می باشد.

 

این آزمون توانایی کاربرد زبان در سطح A2 – دومین سطح از سطوح ششگانه ی مرجع جامع اروپایی   (GER) را مورد سنجش قرار مي دهد.

 

بند اول شكل آزمون

 

1-1- بخش هاي آزمون

آزمون FIT IN DEUTSCH 2  شامل دو بخش لازم الاجرای زیر است:

 • آزمون کتبی به صورت گروهی
 • آزمون شفاهی به صورت گروهی

 

1-2- برگه های آزمون

برگه های آزمون شامل دفترچه سؤالات، پاسخنامه(شنیدن، خواندن، نوشتن)  و برگه های آزمونگران به همراه برگه ی ثبت نتایج و سي دي يا فایل صوتی مربوط است.

 

دفترچه سؤالات حاوی سؤالات آزمون به شرح زیر است:

 • سؤالات مربوط به شنیدن در 2 قسمت
 • متون و سؤالات مربوط به خواندن در 3 قسمت
 • متون و سؤالات مربوط به نوشتن

در بخش صحبت کردن(3 قسمت) داوطلبان توضیحات لازم برای هر قسمت و یک مثال برای هر قسمت وهمچنین سؤالات و کارتهای موضوعی دریافت می کنند.

داوطلبان پاسخ سؤالات و متون تولیدی را در پاسخنامه درج می کنند.

 

برگه های مخصوص آزمونگران شامل:

 • متن نوشته شده مطالب سي دي يا فایل صوتی
 • پاسخ ها
 • دستورالعمل تصحيح بخش كتبی آزمون
 • دستورالعمل برگزاری و ارزیابی آزمون شفاهی

 

آزمونگران ارزیابی خود از بخش های خواندن، شنیدن و نوشتن را در خود برگه ها و  ارزیابی آزمون شفاهی را در برگه ی ثبت نتایج وارد می کنند.

 

سي دي يا فایل صوتی حاوی متون آزمون شنيدن  و دستورالعمل ها و دیگر اطلاعات لازم است.

 

1-3- مواد آزمون

مواد آزمون کتبی به شکل دفترچه آزمون به داوطلب ارائه می شود.

مواد آزمون شفاهی به دلخواه با مواد آزمون کتبی ترکیب می شوند.

 

1-4- جدول زمانی

آزمون کتبی معمولا قبل از آزمون شفاهی انجام می شود. در صورتی که آزمون کتبی و شفاهی در یک روز برگزار نشوند، حداکثر فاصله بین دو آزمون 14 روز خواهد بود.

آزمون کتبی بدون وقفه در مدت 90 دقیقه انجام می گیرد.

 

بخش های آزمون

مدت

شنیدن

حدود 30 دقیقه

خواندن

30 دقیقه

نوشتن

30 دقیقه

جمع

90 دقیقه

 

آزمون  شفاهی در گروه هاي دو نفره برگزار می گردد و مدت آن 15 دقیقه می باشد. زمانی برای آمادگی قبل از آزمون در نظر گرفته نشده است.

 

برای داوطلبان با نیازهای خاص این امکان وجود دارد که زمان آزمون طولانی تر شود. جزئیات مربوط را می توانید در بخش تکمیلی مقررات برگزاری آزمون برای داوطلبین با نیازهای خاص(داوطلبان معلول) مطالعه فرمایید.

 

5-1- صورتجلسه ی برگزاری آزمون

 هر نوع حادثه خاصي لزوماً در صورتجلسه ی برگزاری آزمون قید مي گردد. این صورتجلسه همراه نتایج آزمون بایگانی می گردد.

 

بند دوم آزمون کتبی

برای آزمون کتبی ترتیب زیر توصیه می شود: شنیدن – خواندن -  نوشتن.  این ترتیب ممکن است به دلایلی تغییر یابد.

بین بخش های آزمون زمان استراحت در نظر گرفته نشده است.

 

2-1-  تدارک آزمون

قبل از تاریخ برگزاری، مسئول برگزاری آزمون با رعایت اصل محرمانه نگه داشتن مواد آزمون، آنها را آماده می سازد و از نظر محتوایی بررسی می کند.

 

2-2-  روند برگزاری آزمون

 قبل از شروع آزمون هر داوطلب بایستی احراز هویت شود. سپس ناظرین دستورالعملهای لازم رابه داوطلبان می دهند.

 قبل از شروع هر بخش دفترچه سؤالات و پاسخنامه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. داوطلبان اطلاعات لازم را در پاسخنامه درج می کنند. شروع آزمون پس از انجام این مرحله است.

دفترچه ي سؤالات و پاسخنامه ي آزمون بدون هیچگونه توضیحی، توزیع می گردند. همه ی توضیحات لازم در خود برگه ها درج شده است. در پایان هر بخش آزمون همه ی برگه ها جمع آوری می شوند. زمان آغاز و پایان آزمون به شکل مناسب توسط ناظرین اعلام می گردد.

 

روند برگزاری بخش کتبی آزمون به شرح زیر است:

 1. آزمون به طور معمول با بخش شنیدن آغاز می گردد. سي دي يا فایل صوتی توسط ناظرین پخش می شود.

داوطلبان پاسخ های خود را در مرحله ی اول در دفترچه ي سؤالات و در پایان آزمون پاسخ ها را وارد پاسخنامه می نمایند. داوطلبان  بایستی حدود 5 دقیقه برای وارد کردن پاسخ ها با پاسخنامه در محدوده زمان آزمون شنیدن در نظر گیرد.

 

 1. در ادامه داوطلبان بخش های خواندن و نوشتن را به ترتیب دلخواه پاسخ می دهند. داوطلبان ابتدا جوابها را دردفترچه ي سؤالات و سپس در پاسخنامه درج می کنند.  داوطلب بایستی براي اين امر حدوداً 5 دقیقه در محدوده ی زمان آزمون در نظر گيرد.

 

 1. داوطلبان متن مربوط به آزمون نوشتن را مستقیما در پاسخنامه می نویسند.

 

بند سوم -  آزمون شفاهی

برای  قسمت اول حدود 3 دقیقه و برای قسمتهای 2 و 3 آزمون شفاهی هر یک حدود 6  دقیقه در نظر گرفته شده است.

 

3-1- برگزاری آزمون شفاهی

آزمون در فضایی مناسب و جوی صمیمانه برگزار می گردد.

همانند آزمون کتبی در این آزمون نیز می بایست داوطلبان قبل از انجام آزمون در صورت لزوم احراز هویت گردند.

 

3-2- زمان آمادگی قبل از آزمون

 برای داوطلبان زمانی برای آمادگی در نظر گرفته نشده و داوطلبان از محتوای سوالات آزمون به هنگام آزمون مطلع می گردند.

 

3-3- روند برگزاری آزمون

آزمون شفاهی توسط دو آزمونگر برگزار می گردد. یکی از دو آزمونگر عهده دار نقش مجری آزمون است.

 

 فرایند آزمون شفاهی به شکل زیر است:

 در آغاز آزمونگران به داوطلبین خوش آمد گفته، به اختصار خودرا معرفی می نمایند. آزمونگران قبل از آغاز هر بخش چگونگی پاسخگویی به سوالات را  با ارائه ی یک مثال روشن می سازند. تعیین اینکه کدام داوطلب آزمون را شروع می کند نیز با آزمونگران است.

 

 1. در بخش اول داوطلبان خودرا به کمک کلمات کلیدی درج شده روی برگه ی داوطلبان معرفی می نمایند و به حداقل دو سوال آزمونگران پاسخ می دهند.
 2. در بخش دوم داوطلبان با یکدیگر صحبت می کنند از یکدیگر سؤال می کنند و به سؤالات دیگران پاسخ می دهند.
 3. در بخش سوم داوطلبان بایستی عکس العملی متناسب با موقعیتی که روی کارت ها درج نشان دهند.

در پایان آزمون همه برگه ها جمع آوری خواهند شد.

 

بند  چهارم -  ارزیابی آزمون کتبی

تصحیح بخش های کتبی آزمون در مرکز برگزاری آزمون یا در  محل مورد تأیید مرکز  انجام می گیرد.

تصحیح اوراق توسط دو آزمونگر انجام شده، نتایج بخش کتبی در اختیار  آزمونگران بخش شفاهی قرار نمی گیرد.

 

4-1- شنیدن

در بخش شنیدن می توان حداکثر 20 امتیاز کسب نمود. روش دادن امتیاز  به هر پاسخ مشخص است.

(هر پاسخ صحیح 1 امتیاز و پاسخ های ناصحیح صفر امتیاز دریافت می کند.) برای احتساب امتیاز کلی امتیازات کسب شده با هم جمع می شوند. آزمونگران امتیاز بدست آمده را در پاسخنامه درج و آن را امضا می کنند.

 

4-2- خواندن

در بخش خواندن می توان حداکثر 20 امتیاز کسب کرد. روش دادن امتیاز  به هر پاسخ مشخص است.

(هر پاسخ صحیح 1 امتیاز و پاسخ های ناصحیح صفر امتیاز دریافت می کند.) برای احتساب امتیاز کلی امتیازات کسب شده با هم جمع می شوند. آزمونگران امتیاز بدست آمده را در پاسخنامه درج و آن را امضا می کنند.

 

4-3- نوشتن

دو آزمونگر به طور مجزا و بر اساس معیارهای ارزیابی (← سوالات نمونه قسمت برگه های آزمونگران ) بخش دوم نوشتن را تصحیح می کنند. امتیازها مطابق جدول ارزیابی داده می شود – دادن امتیاز بینابین مجاز نیست.

در بخش نوشتن حداکثر 16 امتیاز قابل کسب است. فقط نوشته های روی برگه پاسخنامه ارزیابی خواهند شد.

در صورت وجود تفاوت بین ارزیابی ها، آزمونگر اول و دوم آزمونگران توافق می کنند که چه امتیازی در نظر گیرند. در صورت عدم توافق مسئول برگزاری آزمون تصمیم گیرنده است. مسئول برگزاری آزمون ممکن است قبل از اعلام نظر خود نظر نفر سومی را هم جویا شود.

برای احتساب نتیجه ی کلی امتیاز بخش اول و دوم نوشتن با هم جمع و در 2 ضرب می شود. آزمونگران نتیجه ی ارزیابی خود را با ذکر نام و امضا در پاسخنامه درج می کنند.

 

بند پنجم ارزیابی آزمون شفاهی

دو آزمونگر به طور مجزا بخش های اول تا سوم آزمون تولید گفتاری را ارزیابی می کنند. ارزیابی طبق معیارها و امتیازات جداول ارزیابی (← سوالات نمونه قسمت برگه های آزمونگران) انجام می گیرد. دادن امتیاز بینابین مجاز نیست.

در آزمون شفاهی حداکثر می توان 24 امتیاز دریافت کرد. آزمونگران در گفتگویی بلافاصله بعد از پایان آزمون ارزیابی های خود را با یکدیگر مقایسه کرده و برای نتیجه ی نهایی توافق می کنند. در صورت عدم توافق مسئول برگزاری آزمون تصمیم گیرنده است.

برای احتساب نتیجه، امتیاز  3 بخش با هم جمع و در 2 ضرب می شود. حاصل روند نمی شود.

امتیازات کسب شده در برگه ی نتیجه آزمون شفاهی درج شده و هر دو آزمونگر آن را امضا می کنند.

 

بند ششم نتیجه ی كلي آزمون

نتيجه ي آزمون کتبی و آزمون شفاهی – حتی در صورت عدم قبولی در آزمون – در برگه ی نتیجه  نهایی درج و به امضای دو آزمونگر می رسد.

 

6-1-احتساب امتياز كلي

برای تعیین امتیاز کلی، امتیازات کسب شده در هر بخش با هم جمع می شود.

 

امتیازات و نمره ها

نتیجه ی کلی آزمون به صورت امتیاز و نمره ثبت می گردد. امتیازات و نمرات برای کل آزمون طبق جدول زیر مشخص می گردد.

 

امتياز

نمره

68 تا 80

خيلي خوب

54 تا 67

خوب

40 تا 53

رضايت بخش

0 تا 39

مردود

 

6-2- قبولي در آزمون

حداکثر امتیاز قابل کسب 80 می باشد که 56 امتیاز آن در بخش کتبی و 24 امتیاز آن مربوط به بخش شفاهی آزمون می گردد. برای قبولی در آزمون شرکت در تمامی بخش ها الزامي است  و حداقل 40 امتیاز (50 در صد امتیاز کلی) بايد کسب شود.

  

بند هفتم – تکرار آزمون

 بر اساس بندهای  15 و 16 آیین نامه آزمون، این آزمون فقط به صورت کامل قابل تکرار است.

 

بند هشتم بند پاياني

مقررات اجرایی آزمون  A1 از تاریخ اول آوریل 2013 برای متقاضیانی که از این تاریخ در آزمون شرکت می کنند لازم الاجرا است.

در صورت وجود تفاوت بین ترجمه ی مقررات به زبانهای مختلف نسخه آلمانی ملاک است.