• 30.06.1398 - متقاضیان محترم آزمون B2 ،به اطلاع می رسانیم، ثبت نام آزمون B2 آذرماه ، در تاریخ 3 و 4 مهرماه انجام خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه آزمون B2 مراجعه کنید.

 

• 24.06.1398 - به اطلاع می رسانیم، کارنامه شرکت کنندگان آزمون TestDaF برگزارشده در تاریخ 18.07.2019 آماده می باشد. لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید.  

 

• 13.06.1398 - به اطلاع می رسانیم، کارنامه شرکت کنندگان آزمون C2 برگزارشده در تاریخ 27.08.2019 آماده می باشد. لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید.  

 

• 13.06.1398 - به اطلاع می رسانیم، کارنامه شرکت کنندگان آزمون C1 برگزارشده در تاریخ 25.08.2019 آماده می باشد. لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید. 

 

• 05.06.1398 - به اطلاع می رسانیم، کارنامه شرکت کنندگان آزمون A1 برگزارشده در تاریخ 22.08.2019 آماده می باشد. لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید. 

 

• 05.06.1398 - به اطلاع می رسانیم، کارنامه شرکت کنندگان آزمون A1 برگزارشده در تاریخ 18.08.2019 آماده می باشد. لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید. 

 

• 04.06.1398 - متقاضیان آزمون TestDaF ، تاریخ ثبت نام آزمون 05.011.2019 به روز چهارشنبه مورخ 11.09.2019
تغییر کرده است.

 

• 30.05.1398 - به اطلاع می رسانیم، کارنامه شرکت کنندگان آزمون A2 برگزارشده در تاریخ 13.08.2019 و 14.08.2019 آماده می باشد. لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید.

 

• 27.05.1398 - به اطلاع می رسانیم، کارنامه شرکت کنندگان آزمون B1 برگزارشده در تاریخ 10.08.2019 آماده می باشد. لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید.

 

• 23.05.1398 - به اطلاع می رسانیم، کارنامه شرکت کنندگان آزمون B1 برگزارشده در تاریخ 06.08.2019 آماده می باشد. لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید.

 

• 22.05.1398 - به اطلاع می رسانیم، کارنامه شرکت کنندگان آزمون   B1-Sprechen  برگزارشده در تاریخ  04.08.2019  آماده می باشد. کارنامه شرکت کنندگان آزمون   B1  برگزارشده در تاریخ  03.08.2019  آماده می باشد. لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید.


• 15.05.1398 -  به اطلاع می رسانیم، کارنامه شرکت کنندگان آزمون  B1  برگزارشده در تاریخ 30.07.2019  آماده می باشد. لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید.

 

• 13.05.1398 -  به اطلاع می رسانیم، کارنامه شرکت کنندگان آزمون  B1 Sprechen برگزارشده 
  در تاریخ 28.07.2019  آماده می باشد. لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید.

 

• 10.05.1398 -  به اطلاع می رسانیم، کارنامه شرکت کنندگان آزمون  B1 Sprechen برگزارشده 
  در تاریخ 26.07.2019  آماده می باشد. لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید.

 

 

• 08.05.1398 -  به اطلاع می رسانیم، کارنامه شرکت کنندگان آزمون Start Deutsch 1برگزارشده
  در تاریخ 23.07.2019 و 25.07.2019 آماده می باشد. لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید.

 

• 06.05.1398 -  متقاضیان آزمون A1 به اطلاع می رسانیم، ساعت شروع ثبت نام آزمون A1 امروز مورخ 6 مرداد ساعت 10:30 می باشد.


• 03.05.1398 - 
به اطلاع می رسانیم،

کارنامه شرکت کنندگان آزمون   B1-Lesen  برگزارشده در تاریخ  21.07.2019  آماده می باشد.

لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید.

 

• 02.05.1398 - تاریخ ثبت نام آزمون Goethe Zertifikat B2 شهریور ماه به روز شنبه مورخ 27.07.2019 تغییر کرده است.• 02.05.1398 - 
به اطلاع می رسانیم،

کارنامه شرکت کنندگان آزمون   B1-Sprechen  برگزارشده در تاریخ  07.07.2019  آماده می باشد.

کارنامه شرکت کنندگان آزمون   B1-Schreiben  برگزارشده در تاریخ  09.07.2019  آماده می باشد.

کارنامه شرکت کنندگان آزمون   B1-Hören  برگزارشده در تاریخ  11.07.2019  آماده می باشد.

کارنامه شرکت کنندگان آزمون   B1-Lesen  برگزارشده در تاریخ  14.07.2019  آماده می باشد.

کارنامه شرکت کنندگان آزمون   B1-Hören  برگزارشده در تاریخ  16.07.2019 آماده می باشد.

لطفا برای دریافت آن با اصل پاسپورت یا اصل کارت ملی به دفتر امور دانشجویی واقع در ساختمان دیباجی از ساعت 09:00 الی 14:00 مراجعه نمایید.

 

پروژه ارزشیابی مدارک

  

• Iran-Horizonte

 

  کتابخانه الکترونیکی گوته 

 

  مراسم افتتاحیه ساختمان دیباجی