توجه داشته باشید که ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون همزمان با ثبت نام آزمون مربوطه به صورت آنلاین صورت می پذیرد.

 

شهريه(ریال)

ساعات درسي

(هر ساعت 45 دقيقه) 

كلاسهاي آمادگي براي آزمون ها

2.500.000

6 ساعت درسي

Start Deutsch 1

6.000.000

16 ساعت درسی

Goethe-Zertifikat A2

7.000.000

20 ساعت درسی

B1-4Module

1.500.000

هرمدول 4 ساعت درسی

B1 Lesen , Hören

3.000.000

هرمدول 8 ساعت درسی

B1 Schreiben , Sprechen

1.500.000

هرمدول 4 ساعت درسی

 B2-Hören

1.500.000

هرمدول 4 ساعت درسی

 B2-Lesen

3.000.000

هرمدول 8 ساعت درسی

 B2-Schreiben

3.000.000

هرمدول 8 ساعت درسی

 B2-Sprechen

6.000.000

16 ساعت درسی

C1

1.100.000

هر مدول 2 ساعت درسی

C2

5.400.000

32 ساعت درسی

TestDaF

 

آزمون

تاریخ کلاسهای آمادگی

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

شهريه(ریال)

 محل برگزاری

Start Deutsch 1

1398.11.19

13.30 - 08:00

2.500.000 دیباجی

Start Deutsch 1

1398.11.21

13.30 - 08:00

2.500.000 دیباجی

Goethe-Zertifikat A2

1398.10.02

1398.10.04

1398.10.07

1398.10.09

11.30 - 08:00

6.000.000 دیباجی

B1 Sprechen

1398.11.05

1398.11.07

11.30 - 08:00

11.30 - 08:00

3.000.000 دیباجی
B1 Schreiben

1398.10.21

1398.10.23

11.30 - 08:00 

11.30 - 08:00 

 3.000.000  دیباجی
B1 Lesen

1398.10.25

11.30 - 08.00

1.500.000 دیباجی
B1 Hören

1398.11.02

11.30 - 08.00

1.500.000 دیباجی
B1 Voll

1398.10.07

1398.10.08

1398.10.09

1398.10.11

1398.10.12

11:30 - 8:00

7.000.000 دیباحی
B2 Schreiben

1398.10.07

1398.10.09

11:30 - 8:00

3.000.000 قلهک
B2 Lesen 

1398.10.11

11:30 - 8:00

1.500.000 قلهک
B2  Hören

1398.10.14

11:30 - 8:00

1.500.000 قلهک
B2 Sprechen

1398.10.16

1398.10.18

11:30 - 8:00

3.000.000 قلهک

TestDaF

1398.11.20 - 1398.11.03

11.30 - 08:00

5.400.000 قلهک

TestDaF

1398.11.07 - 1398.10.21

15.30 - 12.00

5.400.000 قلهک

TestDaF

1398.11.14 - 1398.10.07

16:00 - 17:30

5.400.000 دیباجی

 

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1398/09/07