:آزمون های رسمی انستیتو گوته 


آزمون های انستیتو گوته با سطوح مرجع مشترک اروپایی (GER) از A1 برای مبتدیان تا C2 برای بالاترین سطح زبانی تطابق دارند. 

 

GOETHE-ZERTIFIKAT A1


Jugendliche (Fit in Deutsch 1)
Erwachsene (Start Deutsch 1)

GOETHE-ZERTIFIKAT A2


≫ Jugendliche (Fit in Deutsch)
≫ Erwachsene

GOETHE-ZERTIFIKAT B1


≫ Jugendliche
≫ Erwachsene

GOETHE-ZERTIFIKAT B2


≫ Erwachsene

GOETHE-ZERTIFIKAT C1


≫ Erwachsene

GOETHE-ZERTIFIKAT C2


≫ Erwachsene

TESTDAF


≫ Fürs Studium

GOETHE-TEST PRO


≫ Für den Beruf